Werk

Sommigen van u hebben al afscheid moeten nemen van hun werk, aangezien de diagnose pas laat gesteld is. Hierdoor is men al lang ziek thuis is of soms al afgekeurd met een diagnose zoals overspannen, burnout, depressie, relatieproblemen.
 
Deze tekst gaat uit van een vroegtijdige diagnose dementie, zodat men te maken heeft met beginnende dementie. U zult op een bepaald moment te maken krijgen met de invloed van dementie op uw werk. Het ligt dan voor de hand dat u zich ziekt meldt. Daar komt veel bij kijken. Wat wordt er van u en uw werkgever verwacht? Met welke instanties krijgt u te maken?
 
Aan het werk blijven met beginnende dementie is mogelijk. Het is waarschijnlijk ook voor u prettig aan het werk te blijven. Dat geeft houvast en afleiding in moeilijke tijden. Om u goed voor te bereiden op wat u tegen kunt komen proberen wii puntsgewijs zaken aan de orde te stellen.


Ziekmelding

Elke werknemer is via de werkgever op de hoogte gesteld via bijvoorbeeld een verzuimreglement bij wie en wanneer men zich ziek moet melden. Meestal wordt bij ziekmelding gevraagd:

Uw werkgever mag niet naar de reden van uw ziekmelding vragen. Soms doet een werkgever dit wel. Als u liever met de bedrijfsarts praat over u ziekmelding, kan u dit aangeven.

U blijft langer ziek

Als u wat langer ziek blijft dan krijgt u vaak een oproep van de bedrijfsarts. Van u wordt verwacht dat u er alles aan doet weer aan het werk te gaan. Daar hoort ook het in gesprek gaan met de bedrijfsarts bij. In deze gesprekken kunnen afspraken worden gemaakt over of en hoe u weer aan het werk gaat. Of wat er voor nodig is om weer aan het werk te gaan.

Wat wordt van uw werkgever verwacht?

Uw werkgever heeft een aantal verplichtingen ten aanzien van u:

Lukt het niet om uw oude werk te doen? Of is al direct duidelijk dat dit niet mogelijk is? De werkgever moet dan passend werk bieden. Dat kan werk bij dezelfde werkgever zijn of bij een andere werkgever.

Wat doet de bedrijfsarts?

De bedrijfsarts beoordeelt of u met uw ziekte weer aan het werk kunt. Hij kijkt naar het werk dat u (nog) kunt doen en of er aanpassingen op het werk nodig zijn. De bedrijfsarts geeft hierover een advies aan de werkgever.

U hoeft niet alles aan de bedrijfsarts te vertellen, maar het is wel belangrijk dat de bedrijfsarts een goed beeld krijgt van uw beperkingen. Vertel hem dus wat dementie betekent voor uw werk. 

De bedrijfsarts geeft na uw gesprek een advies aan de werkgever. Hij mag dan niet vertellen welke ziekte u hebt. Hij mag wel vertellen of u weer kunt werken of wanneer hij denkt, dat u dat weer kunt doen. De bedrijfsarts kan ook vertellen welke werkzaamheden lastig voor u zijn en of u aanpassingen op uw werk nodig heeft.

Als u langer ziek bent wordt u regelmatig opgeroepen door de bedrijfsarts. Hij bekijkt dan elke keer hoe het met u gaat. Bijvoorbeeld of u minder of meer uren kunt gaan werken of dat u andere werkzaamheden zou moeten doen. De bedrijfsarts geeft na elk gesprek een advies aan uw werkgever.

De bedrijfsarts heeft een medisch beroepsgeheim. Dat betekent dat hij geen informatie over uw ziekte aan uw werkgever mag geven. Dat mag alleen als u daar toestemming voor heeft gegeven. U hoeft dus niet bang te zijn dat de bedrijfsarts uw medische gegevens aan uw werkgever doorgeeft.

Een bedrijfsarts mag aan u vragen of hij gegevens van de specialist mag opvragen. Dat kan soms nodig zijn om een goed beeld te krijgen van uw beperkingen. Hij mag alleen deze gegevens vragen met uw schriftelijke toestemming.

Een bedrijfsarts mag u voor een diagnose of behandeling doorverwijzen. Bijvoorbeeld naar een andere arts of behandelaar, een specialist, fysiotherapeut of een andere hulpverlener. De bedrijfsarts kan u alleen doorverwijzen als hij dat eerst met bespreekt. Dat betekent niet dat u zijn verwijzing automatisch moet opvolgen. Wordt u liever verwezen door uw eigen huisarts? Dan kunt u dat tegen de bedrijfsarts zeggen.

Wat doet UWV?

Re-integratie in de eerste twee jaar na uw ziekmelding is voornamelijk een zaak tussen u en uw werkgever. UWV kan wel worden ingeschakeld, als u een verschil van mening heeft met uw werkgever of de bedrijfsarts. Of als u of uw werkgever een advies willen hebben van UWV. U kunt dan een deskundigenoordeel aanvragen. De werkgever kan ook een deskundigenoordeel aanvragen. Een deskundigenoordeel wordt ook wel eens een ‘second opinion’ genoemd.

Aan een deskundigenoordeel zijn kosten verbonden. 
U kunt een oordeel vragen over onderstaande onderwerpen:

Als u bijna 2 jaar ziek bent

Als u bijna 2 jaar ziek bent kunt u een WIA-uitkering aanvragen. U bent daar zelf voor verantwoordelijk. De WIA-uitkering kunt u krijgen als u arbeidsongeschikt wordt verklaard. UWV roept u daarvoor na uw aanvraag op voor een keuring.

Eigen risicodrager

Als u de WIA-uitkering krijgt dan gaat dat meestal via UWV maar in sommige organisaties betaalt de werkgever. Uw werkgever draagt dan zelf het risico voor de arbeidsongeschikte werknemers. U krijgt dan voor een periode van maximaal 10 jaar de uitkering via uw werkgever. Daarna neemt UWV de betaling over. 
 

Hoe is uw loon geregeld bij ziekte?

Als u ziek bent is uw werkgever verplicht uw loon bij ziekte 104 weken (twee jaar) door te betalen. Maar dat is niet altijd hetzelfde loon.

1e ziektejaar
Uw werkgever is verplicht om in ieder geval 70% van uw loon door te betalen. De meeste werkgevers vullen het loon aan tot 100%. De werkgever moet in ieder geval het minimumloon betalen. Afspraken hierover kunt u vinden in uw CAO of arbeidsovereenkomst.

Wachtdagen
Sommige werkgevers betalen de eerste of eerste 2 dagen dat u ziek bent geen loon. Er gelden dan wachtdagen bij ziekte. Dit moet dan wel zijn afgesproken in uw contract of in de afspraken in de CAO. Wachtdagen gelden niet als u binnen 4 weken opnieuw ziek wordt.

2e ziektejaar
Uw werkgever is verplicht om in ieder geval 70% door te betalen van uw loon. Dat kan het tweede jaar  minder zijn dan het minimumloon. In dat geval kunt u misschien in aanmerking komen voor de Toeslagenwet. U vraagt deze aan bij UWV. Hebt u geen recht op de Toeslagenwet dan kunt u mogelijk via de gemeentelijke sociale dienst een aanvullende uitkering krijgen.

U gaat weer aan het werk in uw eigen werk
Uw loon bij ziekte kan wijzigen als u weer gaat werken. Vaak gaat u het eerst uitproberen, u blijft dan nog ziek gemeld. Als u weer tegen loonwaarde gaat werken moet de werkgever u uw normale salaris betalen over die uren. Tegen loonwaarde werken betekent dat u voor een paar uur beter wordt gemeld en in die uren weer uw oude werk doet.

U gaat weer aan het werk in passend werk
U bent volledig ziek gemeld voor uw oude werk. Uw werkgever moet u dan het loon bij ziekte door betalen. Als u ander passend werk doet blijft u ziek gemeld. U blijft dus het loon bij ziekte ontvangen. Soms wordt u wel voor een deel beter gemeld. Voor dat deel heeft u recht op salaris.

Weer aan het werk in uw eigen functie re-integratie 1e spoor

Als u ziek wordt zal door de bedrijfsarts worden bekeken of u weer terug kunt keren naar uw eigen werk. Dat wordt re-integratie 1e spoor genoemd. Het is dus de bedoeling dat u weer terug gaat keren in uw eigen functie. Soms kan dat door tijdelijk even ander passend werk te doen. Maar het blijft de bedoeling om uw oude werk weer te gaan doen.

Bij (beginnende) dementie zal terugkeer naar het eigen werk, vanwege uw klachten vaak lastig zijn. Soms is het nodig uw werk aan te passen. Misschien is het mogelijk uw oude werk weer te doen in een lager tempo, met hulp van een collega of met een lichter takenpakket. Als u vermoeidheidsklachten heeft kan aanpassing van de werktijden erg prettig zijn. Ook kan uw werkplek aanpassen een oplossing zijn, bijvoorbeeld een werkplek waar u weinig wordt gestoord. Bedenk ook vooral zelf goed hoe u uw werk kan aanpassen. Het initiatief blijft dan bij u.

Werken op arbeidstherapeutische basis.
Het is belangrijk om uit te proberen hoe het gaat. Om dat te kunnen doen kunt u werken op arbeidstherapeutische basis. Spreek duidelijk met uw werkgever af welke taken binnen uw werk u wel en niet kunt uitvoeren. Maak ook de afspraak dat u na een bepaalde periode samen kijkt hoe het gaat en wat een volgende stap kan zijn.

Soms betekent het dat u niet meer gaat opbouwen. Er wordt dan gekeken hoe u in de resterende uren kunt (blijven) werken. Denk daar zelf ook goed over na. Voer hierover regelmatig gesprekken met uw werkgever en bedrijfsarts. Vertel wat wel goed gaat en vertel wat minder goed gaat. Zo kunt u zelf sturing blijven geven aan uw re-integratie.

Kunt u uw oude functie niet meer doen? Dan krijgt u te maken met re-integratie 2e spoor.

 

Weer aan het werk, re-integratie 2e spoor.

Soms is vrij snel duidelijk dat u uw eigen werk niet meer kunt doen. Soms komt u daar pas achter nadat u het een tijd heeft geprobeerd om terug te keren in uw eigen werk. De werkgever moet in ieder geval op zoek naar ander passend werk. Dat kan tijdelijk zijn maar vaker zal dat blijvend zijn. Bij dementie zal er eerder sprake zijn van blijvend ander (passend) werk. Deze vorm van terugkeer naar werk wordt ook ‘re-integratie 2e spoor’ genoemd.

Bedenk zelf wat u wel of niet kunt doen. Denk na over andere werkzaamheden binnen het bedrijf. Bespreek uw ideeën met de bedrijfsarts en uw werkgever.

Passend werk bij de eigen werkgever
Als duidelijk is dat terugkeer naar uw oude functie niet mogelijk is, moet de werkgever op zoek naar passend werk. Dat mag werk zijn dat onder uw niveau ligt. Zolang het werk is dat u kunt doen met uw mogelijkheden en beperkingen is het passend. Van u wordt verwacht dat u dit passende werk accepteert. U blijft zelf aan zet als u met voorstellen komt voor passend werk. Denk daar dus goed over na. Wat kunt u nog doen? Wat is daarvoor nodig om het te regelen?

Soms is het nodig dit werk verder aan te passen. Dat kan op verschillende manieren. Door bijvoorbeeld de werktijden aan te passen. Zeker als u vermoeidheidsklachten heeft kan dat erg prettig zijn. Ook kan uw werkplek worden aangepast. Met bijvoorbeeld een werkplek waar weinig wordt gestoord. Voor mensen met Alzheimer kan het prettig zijn om de werkzaamheden aan te passen. Bijvoorbeeld door minder taken te doen, minder zware taken of door meer hulp van een collega. Bedenk ook vooral zelf goed hoe u uw werk kan aanpassen. Het initiatief blijft dan bij u.

Uw werkgever moet wel uw loon bij ziekte blijven betalen. Hij mag geen lager loon betalen. Na 2 jaar ziekte wordt u beoordeeld voor de WIA. U kunt dan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Passend werk bij een andere werkgever
I
s er geen passend werk bij uw werkgever en kunt u niet meer terug naar uw oude werk? Dan moet de werkgever u gaan begeleiden naar ander passend werk. Vaak doet hij dat met behulp van een re-integratiebedrijf. Uw werkgever moet ook in dit geval wel uw loon bij ziekte blijven  betalen. Hij mag geen lager loon betalen. Na 2 jaar ziekte wordt u beoordeeld voor de WIA. U kunt dan in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

Veel gestelde vragen

Mijn werkgever wil dat ik kom werken, maar ik kan niet werken. Hoe pak ik dat aan?
Uw werkgever kan niet oordelen of u wel of niet kunt werken wegens ziekte. Dat doet de bedrijfsarts. Vraag uw werkgever of u een afspraak met de bedrijfsarts kunt krijgen en vertel dat u graag het oordeel van de bedrijfsarts wilt afwachten.

Wat mag de bedrijfsarts over mijn ziekte doorgeven aan de werkgever?
De bedrijfsarts heeft een geheimhoudingsplicht. De bedrijfsarts mag alleen doorgeven of u kunt werken, waar uw werkgever rekening mee moet houden als u weer aan het werk

Mijn werkgever wil mij werk laten doen dat volgens mij niet passend is. Wat kan ik doen?
Uw werkgever moet u passend werk bieden. Kom met een voorstel met wat u wel kunt doen.  Komt u er samen niet uit? Vraag dan de bedrijfsarts om advies. De bedrijfsarts kan adviseren wat u wel en niet kunt doen.

Mijn werkgever heeft een plan van aanpak met de bedrijfsarts gemaakt. Heb ik er nog wat over te zeggen?
Ja, zeker. Het gaat om u. U weet het beste wat u wel en wat u niet kunt doen. Zorg er voor dat u ook een stem heeft in het plan van aanpak. Kom zelf met voorstellen en denk actief mee met hoe het verder kan gaan. Hoe meer u inbrengt, des te meer het ook uw plan van aanpak wordt.

Ik ben het niet eens met het advies van de bedrijfsarts. Wat kan ik daar tegen doen?
Probeer nogmaals met de bedrijfsarts te spreken om te kijken of u er samen uit kunt komen. Misschien is er sprake van een misverstand. Lukt dit niet, bespreek dan altijd het advies van de bedrijfsarts met uw werkgever. Samen met uw werkgever kunt u tot een andere aanpak komen. Komt u er ook niet uit met uw werkgever? Dan kunt u bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen.

Ik heb een klacht over de bedrijfsarts, waar kan ik terecht?
Allereerst is het belangrijk om de klacht met de bedrijfsarts te bespreken. Komt u daar niet mee verder? U kunt dan de klacht ook bespreken met uw werkgever. U kunt ook de klacht melden aan de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoording. Komt u er niet uit met de werkgever? Dan kunt u een klacht indienen bij de arbodienst van de bedrijfsarts.  
Bent u het oneens met de behandeling van de klacht door de arbodienst? Dan kunt u een klacht indienen bij de brancheorganisatie Boaborea.

Mijn behandelaar geeft andere adviezen over mijn werk dan de bedrijfsarts. Wat kan ik doen?
Vertel uw bedrijfsarts dat de verschillende adviezen die u krijgt voor u erg lastig zijn. Dat u niet weet welk advies u het beste kunt opvolgen. Vraag vervolgens of hij contact op wil nemen met uw behandelaar. Hopelijk komen de artsen dan tot een gezamenlijk advies. Blijven de artsen het oneens over uw mogelijkheden om te kunnen werken? Dan is de mening van de bedrijfsarts doorslaggevend.

Ik ben bijna 2 jaar ziek. Mijn werkgever heeft weinig gedaan aan re-integratie. Hoe gaat het UWV daarmee om?
Uw werkgever is verplicht om u te re-integreren. Als hij te weinig doet kan het UWV hem verplichten uw loon bij ziekte langer door te betalen. Dat kan voor maximaal 52 weken.

Ik ben sinds een paar maanden ziek gemeld. Het gaat wel wat beter met mij en ik wil graag weer aan de slag. Maar mijn oude werk kan ik niet doen. Mijn werkgever biedt mij nu ander werk aan. Ik weet niet goed of ik dat werk kan doen. De bedrijfsarts denkt dat ik dat wel kan doen. Kan UWV hierin iets betekenen?
Ja, u kunt een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV. U vraagt dan of het werk dat uw werkgever biedt passend is. UWV geeft dan een advies aan uw werkgever en u. Als het werk niet passend is moet de werkgever op zoek naar ander passend werk. Hebt u zelf een goed idee voor passend werk? Bespreek dat dan met uw werkgever. 

Ik ben weer aan het werk gegaan nadat ik mij beter heb gemeld. Ik was net 3 weken aan het werk toen ik weer ziek werd. Mijn werkgever zegt dat deze 2 perioden bij elkaar worden opgeteld. Kan dat?
Ja, dat kan. Pas als u langer dan 4 weken hebt gewerkt/ beter bent gemeld gaat er een nieuwe ziekteperiode beginnen. Omdat u 3 weken heeft gewerkt loopt de ziektemelding door, ook al bent u wel beter gemeld.

Ik ben 2 keer binnen 4 weken ziek geworden. Mijn werkgever heeft 2 keer 2 wachtdagen aangehouden. Mag dat?             
Nee, dat mag niet. U bent 2 keer ziek geworden binnen 4 weken. Dat geldt als 1 ziekteperiode. Per ziekte periode mag een werkgever maximaal 2 wachtdagen aanhouden.

Mijn werkgever geeft mij (tijdelijk) passend werk dat onder mijn opleidingsniveau ligt. Mag dat?
Ja, dat mag. Van uw werkgever wordt verwacht dat hij er alles aan doet om u weer aan het werk te krijgen. Daar hoort ook passend werk bij. In principe is al het werk passend dat u met uw beperkingen en mogelijkheden (nog) kan doen. Verschilt u van mening dan kunt de bedrijfsarts om een advies vragen. Blijft u het dan oneens, dan kunt u een deskundigenoordeel aanvragen bij UWV.

Ik ga worden begeleid door een re-integratiebedrijf naar ander passend werk. Wat zijn mijn rechten?
Het gaat om u. U weet wat uw mogelijkheden en beperkingen zijn. Het re-integratiebedrijf gaat u helpen om weer aan een andere baan te komen. Daarom is het goed om na te gaan voor uzelf wat u nodig heeft om weer aan de slag te gaan. Denk daarbij aan aanpassingen. maar ook aan uw vaardigheden, en vooral aan wat u (nog wel) goed kunt doen. Aan het werk blijven is belangrijk. Het geeft u houvast in het dagelijkse leven. Hoe meer u zelf uw ideeën naar voren brengt hoe beter dit re-integratietraject bij u past.

 

 

 

 

 
 

Mijzelf