Behandelbeperking - Jong Dementerend

Behandelbeperking

Het is verstandig  de emotionele zaken rond behandelbeperking met elkaar te bespreken en te kijken wat er al is geregeld en wat er nog geregeld zou moeten worden.

Dit geldt overigens niet alleen bij de diagnose dementie, eigenlijk zou je dit onderwerp ook zonder welke diagnose dan ook onder de loep moeten nemen. De meeste mensen stellen dit echter uit of hebben het er niet over. Uitgebreide informatie over behandelbeperking/behandelverbod en de te bestellen documenten kunt u vinden http://www.nvve.nl/(Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde)

Vroegtijdig over deze onderwerpen praten met partner, kinderen, naasten en huisarts kan veel onbegrip en extra verdriet in de toekomst voorkomen.

Regeling
Wettelijk is geregeld dat wilsbekwame mensen vanaf 16 jaar en ouder niet tegen hun zin behandeld kunnen worden. Als in situaties, waarin de wil niet meer kenbaar gemaakt kan worden, eerder een schriftelijke verklaring is vastgelegd dan gelden de in de verklaring opgenomen wensen. Door deze wensen vast te leggen en deze kenbaar te maken aan huisarts en naasten wordt voorkomen dat anderen moeten beslissen als de patiënt daar niet meer toe in staat is. Het is ook minder belastend besluiten te nemen, waarvan je weet dat degene waar het om gaat, dit zelf al aangegeven heeft.

Een arts is verplicht informatie te verstrekken over een voorgestelde behandeling of onderzoek. Er kan dan besloten worden de behandeling of het onderzoek al dan niet te ondergaan. Indien niet meer zelf beslist kan worden kan de gevolmachtigde optreden. Een gevolmachtigde moet schriftelijk worden aangewezen. Het is belangrijk dat een gevolmachtigde wordt gekozen waarvan wordt gedacht, dat deze de wens van de volmachtgever goed kent en daarnaar zal handelen. Er kan ook een plaatsvervangend gevolmachtigde worden aangewezen.

Home

Mijzelf

Mijn partner

Mijn ouder

Mijn cliënt

Mijn familie, vriend, buur

Steunpunt